Regulamin rezerwacji

czytaj więcej

Przygotowany z myślą o potrzebach, bezpieczeństwie i komforcie naszych gości. Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji i najmu krótkoterminowego apartamentów w Zakopanem, oferowanych poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.vipzakopane.pl.

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca
  W związku ze zmianą formy prawnej spółki na koniec roku, dane usługodawcy (w zależności od terminu pobytu) to:
  VIP Apartamenty sp. z o.o., pod adresem ul. Tytusa Chałubińskiego 24, 34-500 Zakopane, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.09.2023 r., NIP: 736-174-56-53, REGON: 526466961, KRS: 0001059951

  Telefon kontaktowy: +48 794 082 782,  w Dni robocze w godzinach 11:00-18:00, w soboty w godzinach: 12:00- 17:00 (koszt połączenia, zgodnie z taryfą operatora, z usług którego korzysta Użytkownik),  e-mail: biuro@vipzakopane.pl;

 2. Strona internetowa – strona udostępniana przez Usługodawcę pod adresem URL: vipzakopane.pl;
 3. Strona Apartamentu – pojedyncza podstrona na Stronie internetowej, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat danego Apartamentu;
 4. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. Klient – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Rezerwacji poprzez Stronę internetową;
 6. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony internetowej;
 7. Apartament – umeblowany i wyposażony lokal mieszkalny opisany szczegółowo na Stronie internetowej, który stanowi przedmiot Rezerwacji i Umowy najmu, i jest udostępniany Klientowi w celach wypoczynkowych lub rekreacyjnych;
 8. Umowa najmu – umowa krótkotrwałego najmu Apartamentu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w celach wypoczynkowych lub rekreacyjnych zawierana z Klientem przez Usługodawcę w imieniu i na rzecz uprawnionych posiadaczy Apartamentu z wykorzystaniem Strony internetowej; czas trwania Umowy najmu liczony jest w Dobach;
 9. Rezerwacja – zapewnienie Klientowi możliwości zawarcia Umowy najmu ido korzystania z Apartamentu wybranego poprzez Stronę internetową, na warunkach wskazanych w potwierdzeniu Rezerwacji i niniejszym Regulaminie;
 10. Doba – jednostka czasu trwania Umowy najmu, Doba rozpoczyna się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu Klienta i kończy się o godz.10:30 w dniu wyjazdu Klienta, chyba że zostały uzgodnione przez strony (lub z Rezydentem danego Apartamentu) inne godziny korzystania z Apartamentu;
 11. Rezydent – osoba działająca imieniu uprawnionego posiadacza Apartamentu, wskazana Klientowi przez Usługodawcę jako osoba kontaktowa przy danej Rezerwacji;
 12. Cena – cena brutto stanowiąca iloczyn Ceny Apartamentu  i ilości Dób za korzystanie z Apartamentu, wraz z kosztami sprzątania Apartamentu po opuszczeniu go przez Klienta. Cena nie zawiera opłaty klimatycznej i ewentualnych innych opłat dodatkowych zaakceptowanych przez Klienta (np. koszt sprzątania Apartamentu po skorzystaniu z niego przez Użytkownika), opłaty te zostaną doliczone dodatkowo do Ceny;
 13. Przedpłata – opłata w wysokości nie mniejszej niż 30% Ceny za Usługę, która stanowi zadatek w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego, podlegająca zaliczeniu na poczet Ceny. Strony mogą uzgodnić inną kwotę Przedpłaty lub odstąpić od jej pobierania;
 14. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
 15. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);
 17. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.);
 18. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);
 19. Regulamin – niniejszy regulamin określający rezerwacji i najmu krótkoterminowego Apartamentów oferowanych poprzez Stronę internetową.

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Dokonanie Rezerwacji Apartamentów oferowanych na Stronie internetowej i realizacja Umów najmu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Liczba oferowanych Apartamentów objętych promocją jest ograniczona. Realizacja Rezerwacji na takie Apartamenty odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Klientów.
 3. Informacje podane na Stronie internetowej (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Wszystkie podane na Stronie internetowej Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena zawiera opłaty za media (energia elektryczna, woda, gaz, ogrzewanie – w sezonie grzewczym, odprowadzanie ścieków jak i wywóz śmieci), telewizję i dostęp do Internetu.  Z tytułu zużycia mediów w Apartamencie Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Cena może obejmować również inne świadczenia opisane szczegółowo na Stronie Apartamentu. Za wszelkie usługi nie objęte Ceną, Klient musi uregulować należności na miejscu podczas pobytu.
 5. Wynajem Apartamentów oferowanych na Stronie internetowej ma charakter krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Klientów, a zatem nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. 2014, poz. 150, z późn. zm.).
 6. Zabronione jest wykorzystywanie Strony internetowej przez Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywania Strony internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. W celu korzystania ze Strony internetowej Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Strony internetowej jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
  a.komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  b. dostęp do Internetu;
  c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna,
  d. aktywne konto e-mail.
 8. Bezpośredni kontakt Użytkownika ze Usługodawcą jest możliwy mailowo lub telefonicznie. Wszelkie dane kontaktowe Usługodawcy podane są w niniejszym Regulaminie oraz na Stronie internetowej w zakładce KONTAKT.
 9. Usługodawca informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

 ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania Rezerwacji poprzez Stronę internetową, a także na udostępnieniu usługi newslettera. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
 2. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas dokonywania Rezerwacji odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Rezerwacji lub wprowadzi adres e-mail w odpowiednie pole udostępnione na Stronie internetowej. Z chwilą subskrypcji newslettera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownicy nie mogą przesyłać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Usługodawcy, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także umieszczanie i przesyłanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w zakresie newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną możliwe jest także za obustronną zgodą stron.  Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już złożonych Rezerwacji, chyba że strony postanowią inaczej.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  a. cel lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Strony internetowej,
  b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c. Usługodawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Użytkownika lub związanej z nimi działalności,
  d. Klient lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  f.  Klient lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  g. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 6. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Strony internetowej. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Usługodawcę wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@vipzakopane.pl lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 7. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę.

ROZDZIAŁ IV – REZERWACJA I ZAWARCIE UMOWY NAJMU, ANULOWANIE REZERWACJI:

 1. Dokonywanie Rezerwacji na Stronie internetowej jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Usługodawca potwierdza możliwość Rezerwacji jedynie w Dni robocze.
 2. W celu dokonania Rezerwacji na Stronie internetowej Użytkownik proszony jest o dokonanie następujących czynności:
 3. dokonanie wyboru Apartamentu, dokonanie wskazania przedziału czasowego rezerwacji Apartamentu spośród dostępnych na Stronie Apartamentu (na wyświetlanym terminarzu na Stronie Apartamentu daty oznaczone kolorem bialym oznaczają wolny do rezerwacji Apartament, a daty oznaczone kolorem fioletowym- daty już zarezerwowane), a następnie kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”,
 4. następnie wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, wybór liczby gości, wskazanie czy w Apartamencie konieczne jest wstawienie łóżeczka dziecięcego, ewentualnie nazwy firmy, adresu i NIP oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu poprzez odznaczenie tego faktu w formularzu Rezerwacji, a następnie kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej”, Użytkownik ma także możliwość dopisania się do listy subskrybentów newslettera;
 5. dokonanie wyboru metody sposobu płatności oraz wyboru czy Klient dokonuje płatności zadatku na poczet Ceny (opłata rezerwacyjna), czy całości Ceny, następnie kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”,
 6. w celu zakończenia składania Rezerwacji, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika w celu złożenia Rezerwacji i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Dokonanie Rezerwacji jest potwierdzane Użytkownikowi pocztą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości email na adres Klienta wskazany w Rezerwacji z numerem Rezerwacji. Umowa najmu zostaje zawarta w chwili przesłania Użytkownikowi ostatecznego potwierdzenia Rezerwacji, co następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 Dni roboczych po zaksięgowaniu Przedpłaty lub całości Ceny za rezerwowany Apartament. Umowa najmu zawierana jest w języku polskim. W potwierdzeniu Rezerwacji, po wpłacie Przedpłaty lub całości Ceny, Usługodawca wskazuje także dane kontaktowe Rezydenta, który przekazuje Klientowi klucze do Apartamentu. Brak ostatecznego potwierdzenia Rezerwacji oznacza, że Rezerwacja nie została skutecznie dokonana, a Umowa najmu nie została zawarta.
 8. Wysokość Przedpłaty i Cena, są widoczne dla Klienta podczas składania Rezerwacji, jak i w mailu potwierdzającym Rezerwację, a termin ich uiszczenia przez Klienta wynosi 24 h od potwierdzenia Rezerwacji. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę całej kwoty opłaty rezerwacyjnej lub całości Ceny, zależnie od informacji zawartych na Stronie Apartamentu, w terminie 24 h od potwierdzenia Rezerwacji, Umowa najmu nie zostaje zawarta.  
 9. Jeżeli Rezerwacja nie może zostać ostatecznie potwierdzona, bo znajdują się w niej Apartamenty w wybranym przez Klienta terminie są jednak niedostępne, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. Klient wówczas ma prawo do rezygnacji z całości Rezerwacji, bądź rezygnacji z Apartamentu, który jest niedostępny w części wybranego przez Klienta terminu, bądź do wyrażenia zgody na zmianę okresu trwania Rezerwacji, bądź do też wyrażenia zgody na zamianę niedostępnego w Rezerwacji Apartamentu na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
 10. Rezerwacji Apartamentu można dokonywać na okres, co najmniej 2 dób, co stanowi też minimalny czas trwania Umowy najmu. Wynajem na 1 dobę jest możliwy tylko po wczesniejszym ustaleniu.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Rezerwacji w przypadku gdy formularz Rezerwacji zostanie wypełniony błędnie, a Usługodawca nie może skontaktować się z osobą składającą rezerwację w celu weryfikacji jej danych teleadresowych.
 12. Skrócenie pobytu wskazanego w Rezerwacji oraz wszelkie inne zmiany dotyczące Rezerwacji powinny być dokonane na co najmniej 14 dni przed planowanym przyjazdem Klienta. Każda zmiana Rezerwacji i Umowy n najmu uzgadniana jest przez strony indywidualnie i uzależniona jest od kalendarza dostępności danego Apartamentu.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI:

 1. Dokonanie przez Klienta płatności Przedpłaty i Ceny jest możliwe w następujący sposób:
 2. przedpłata tradycyjnym przelewem na konto Usługodawcy: PL 84 1020 3466 0000 9102 0198 4863
  SWIFT: PKO PL PW podając w tytule przelewu nr Rezerwacji otrzymany we wstępnym potwierdzeniu mailowym Rezerwacji;
 3. Płatności elektroniczne (w tym momencie niedostepne na vipzakopane.pl) realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący płatności Przedpłaty lub Ceny poprzez Stronę internetową wybiera jako formę płatności płatność poprzez system płatności PayU i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się tam, Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Usługodawcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient zostaje z powrotem przekierowany na Stronę internetową. Płatności on-line realizowane poprzez system płatności PayU obsługuje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Dane Klientów przekazywane są do PayU S.A., która jest ich administratorem osobowych.
 4. Dla danej Rezerwacji i Umowy najmu wiążąca jest Cena z momentu złożenia Rezerwacji.
 5. W przypadku uregulowania przez Klienta jedynie Przedpłaty pozostała część Ceny za Apartament powinna być uregulowana co najmniej na 14 dni przed przyjazdem do Apartamentu, z zastrzeżeniem, iż nie ma to zastosowania do Rezerwacji dokonywanych w okresie krótszym niż 14 dni przed przyjazdem do Apartamentu – wówczas należy opłacić całkowitą cenę pobytu podczas dokonywania rezerwacji.
 6. Po realizacji każdej Umowy najmu Usługodawca wystawia Klientowi rachunek lub fakturę VAT, o ile Użytkownik wskazał dane do jej wystawienia. Dokument księgowy stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonej Rezerwacji i zawarcia Umowy najmu.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji Umowy najmu, w tym udostępniania Apartamentów  bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie na Stronie Apartamentu.
 8. Przy przekazaniu kluczy do Apartamentu Klient proszony jest o okazanie Rezydentowi dowodu potwierdzającego tożsamość Klienta i pobierana jest wówczas kaucja zwrotna w wysokości do 500 PLN w celu zabezpieczenia pokrycia ewentualnych szkód powstałych podczas pobytu Klienta w Apartamencie. Wpłacona kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od wymeldowania. Całość depozytu zostanie zwrócona na konto lub kartę, po sprawdzeniu stanu obiektu. Strony mogą w danej Umowie najmu ustalić inne warunki dot. kaucji.

 ROZDZIAŁ VI – WARUNKI NAJMU APARTAMENTU:

 1. Przyjazd Klienta w godzinach innych niż trwa Doba, w szczególności po godzinie 22.00 i wyjazd przed godziną 7:00 muszą być wcześniej ustalone z Rezydentem.
  Przyjazd po 22.00 wiaze sie z dodatkowa oplata 50PLN.
 2. Z Apartamentu mogą korzystać mogą osoby w liczbie określonej przez Klienta przy dokonywaniu Rezerwacji. Jeżeli liczba osób mających korzystać z Apartamentu przekracza liczbę podaną w Rezerwacji Usługodawca lub Rezydent może odmówić wydania kluczy do Apartamentu.
 3. Za dziecko do lat 5, śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i nie wymagające dostarczenia osobnej pościeli, Klient nie ponosi dodatkowych opłat za pobyt w Apartamencie.
 4. W Apartamentach nie jest dopuszczalne przetrzymywanie żadnych zwierząt.
 5. Osoby odwiedzające Klienta w Apartamencie mogą przebywać w Apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 6. Klient nie może oddawać Apartamentu w podnajem oraz przekazywać go osobom trzecim do używania, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną Cenę za pobyt.
 7. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Apartamentu, tj. dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy i nie udostępnianie ich osobom trzecim.
 8. Usługodawcy i Rezydentowi przysługuje prawo wstępu do Apartamentu w celu usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Klient narusza zapisy Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie będzie obecny w Apartamencie, zostanie niezwłocznie poinformowany go o konieczności wstępu do Apartamentu.
 9. Usługodawca ma obowiązek zapewnić:
  a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Klientowi,
  b) bezpieczeństwo pobytu,
  c) profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 10. Klient zobowiązany jest do dbania o Apartament i jego zwrot w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia.
 11. Klient proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie Usługodawcy lub Rezydenta o wszelkich stwierdzonych usterkach Apartamentu i zdarzeniach mogących narazić Usługodawcę lub posiadacza Apartamentu na szkodę. Usterki nie zgłoszone w ciągu 2 godzin od przekazania kluczy przez Rezydenta mogą stanowić podstawę do obciążenia za nie Klienta.
 12. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę lub Rezydenta o wszelkich szkodach wyrządzonych w wyposażeniu Apartamentu jak i samym Apartamencie, oraz zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w ostatnim dniu korzystania z Apartamentu.
 13. Szczegółowe zasady porządkowe korzystania z Apartamentu znajdują się w regulaminie porządkowym udostępnianym Klientowi na terenie Apartamentu.
 14. Apartament jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Klienta na podstawie Umowy najmu. W związku z powyższym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z Apartamentu, w szczególności nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 Kodeksu cywilnego.
 15. W przypadku zaistnienia siły wyższej, takiej jak np. katastrofa naturalna, strajk, czy stan wyjątkowy, uniemożliwiających lub w nadmiernym stopniu utrudniających realizację Umowy najmu, żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swych zobowiązań.

ROZDZIAŁ VII – REKLAMACJE:

 1. W przypadku reklamacji dotyczących Rezerwacji, Apartamentu czy Umowy najmu, Klient proszony jest o przesyłanie ich drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: biuro@vipapartamenty  lub pisemnie na adres Usługodawcy.
 2. Klient proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny okres pobytu, numer Rezerwacji, adres email oraz o dokładnie opisanie wady i żądania reklamującego.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Usługodawcę, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Nowym Sączu, Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz, www.krakow.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne sprawy”.Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 ROZDZIAŁ VIII – DANE OSOBOWE I POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. Użytkownik dokonując Rezerwacji zawierać Umowę najmu przy użyciu Strony internetowej i/lub  zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się z Usługodawcą mailowo, telefonicznie lub formularza kontaktowego, przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe.
 2. W przypadku kontaktu z Usługodawcą podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy polegający na wykonaniu Umowy najmu i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do rezerwacji i/lub  zawarcia Umowy najmu (kontakt z Użytkownikiem) i budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Strony internetowej. W przypadku zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.
 3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Usługodawcę jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem, i/lub dokonania Rezerwacji i wykonania Umowy najmu, i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter).
 4. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub dokonania Rezerwacji i wykonania Umowy najmu i/lub wysyłki newslettera. Dane osobowe udostępnione Usługodawcy nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.
 5. Usługodawca informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Usługodawca niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 8. Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Strony internetowej w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
 9. Usługodawca informuje, że zgodnie z postanowienia art. 38. lit. l) Ustawy konsumenckiej Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie najmu oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.
 11. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 12. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad Rezerwacji). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na Stronie internetowej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Strony internetowej i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Strony internetowej w każdym czasie.
 13. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej.
 14. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakopane, dnia 2 lutego 2018 roku, regulamin obowiązuje od dnia 2 lutego 2018 roku.