Strona główna Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji

Przygotowany z myślą o potrzebach, bezpieczeństwie i komforcie naszych gości. Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji i najmu krótkoterminowego apartamentów w Zakopanem, oferowanych poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.vipzakopane.pl.

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca – W związku ze zmianą formy prawnej spółki na koniec roku, dane usługodawcy (w zależności od terminu pobytu) to:
 2. Dla terminów, w których dzień wyjazdu przypada na rok 2023:VIP Apartamenty, Hedin, Karpiel sc., pod adresem: ul. Salwatoriańska 9, 34-500 Zakopane, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez ministra rozwoju, organ dokonujący wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Zakopane (nr wniosku 001273847/2012), NIP: 736-172-26-69, REGON 526466961, Dla terminów, w których dzień wyjazdu przypada na rok 2024:VIP Apartamenty sp. z o.o., pod adresem ul. Tytusa Chałubińskiego 24, 34-500 Zakopane, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.09.2023 r., NIP: 736-174-56-53, REGON: 526466961, KRS: 0001059951 Dane pozostające bez zmian:Telefon kontaktowy: +48 794 082 782, w Dni robocze w godzinach 11:00-18:00, w soboty w godzinach: 12:00- 17:00 (koszt połączenia, zgodnie z taryfą operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), e-mail: biuro@vipzakopane.pl;
 3. Strona internetowa – strona udostępniana przez Usługodawcę pod adresem URL: vipzakopane.pl;
 4. Strona Apartamentu – pojedyncza podstrona na Stronie internetowej, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat danego Apartamentu;
 5. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 6. Klient – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Rezerwacji poprzez Stronę internetową;
 7. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony internetowej;
 8. Apartament – umeblowany i wyposażony lokal mieszkalny opisany szczegółowo na Stronie internetowej, który stanowi przedmiot Rezerwacji i Umowy najmu, i jest udostępniany Klientowi w celach wypoczynkowych lub rekreacyjnych;
 9. Umowa najmu – umowa krótkotrwałego najmu Apartamentu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w celach wypoczynkowych lub rekreacyjnych zawierana z Klientem przez Usługodawcę w imieniu i na rzecz uprawnionych posiadaczy Apartamentu z wykorzystaniem Strony internetowej; czas trwania Umowy najmu liczony jest w Dobach;
 10. Rezerwacja – zapewnienie Klientowi możliwości zawarcia Umowy najmu ido korzystania z Apartamentu wybranego poprzez Stronę internetową, na warunkach wskazanych w potwierdzeniu Rezerwacji i niniejszym Regulaminie;
 11. Doba – jednostka czasu trwania Umowy najmu, Doba rozpoczyna się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu Klienta i kończy się o godz.10:30 w dniu wyjazdu Klienta, chyba że zostały uzgodnione przez strony (lub z Rezydentem danego Apartamentu) inne godziny korzystania z Apartamentu;
 12. Rezydent – osoba działająca imieniu uprawnionego posiadacza Apartamentu, wskazana Klientowi przez Usługodawcę jako osoba kontaktowa przy danej Rezerwacji;
 13. Cena – cena brutto stanowiąca iloczyn Ceny Apartamentu i ilości Dób za korzystanie z Apartamentu, wraz z kosztami sprzątania Apartamentu po opuszczeniu go przez Klienta. Cena nie zawiera opłaty klimatycznej i ewentualnych innych opłat dodatkowych zaakceptowanych przez Klienta (np. koszt sprzątania Apartamentu po skorzystaniu z niego przez Użytkownika), opłaty te zostaną doliczone dodatkowo do Ceny;
 14. Przedpłata – opłata w wysokości nie mniejszej niż 30% Ceny za Usługę, która stanowi zadatek w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego, podlegająca zaliczeniu na poczet Ceny. Strony mogą uzgodnić inną kwotę Przedpłaty lub odstąpić od jej pobierania;
 15. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
 16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);
 18. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.);
 19. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);
 20. Regulamin – niniejszy regulamin określający rezerwacji i najmu krótkoterminowego Apartamentów oferowanych poprzez Stronę internetową.

ROZDZIAŁ II – postanowienia Ogólne:

 1. Dokonanie Rezerwacji Apartamentów oferowanych na Stronie internetowej i realizacja Umów najmu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Liczba oferowanych Apartamentów objętych promocją jest ograniczona. Realizacja Rezerwacji na takie Apartamenty odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Klientów.
 3. Informacje podane na Stronie internetowej (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Wszystkie podane na Stronie internetowej Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena zawiera opłaty za media (energia elektryczna, woda, gaz, ogrzewanie – w sezonie grzewczym, odprowadzanie ścieków jak i wywóz śmieci), telewizję i dostęp do Internetu. Z tytułu zużycia mediów w Apartamencie Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Cena może obejmować również inne świadczenia opisane szczegółowo na Stronie Apartamentu. Za wszelkie usługi nie objęte Ceną, Klient musi uregulować należności na miejscu podczas pobytu.
 5. Wynajem Apartamentów oferowanych na Stronie internetowej ma charakter krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Klientów, a zatem nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. 2014, poz. 150, z późn. zm.).
 6. Zabronione jest wykorzystywanie Strony internetowej przez Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywania Strony internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. W celu korzystania ze Strony internetowej Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Strony internetowej jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:a.komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;b. dostęp do Internetu;c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna,d. aktywne konto e-mail.
 8. Bezpośredni kontakt Użytkownika ze Usługodawcą jest możliwy mailowo lub telefonicznie. Wszelkie dane kontaktowe Usługodawcy podane są w niniejszym Regulaminie oraz na Stronie internetowej w zakładce KONTAKT.
 9. Usługodawca informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.